Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2015

mybodyisacage
Może wejdziesz do łóżka. Porozmawiamy.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromrol rol viazagrobela zagrobela
mybodyisacage
6920 6228 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viaholdmy holdmy
mybodyisacage
Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viaholdmy holdmy
mybodyisacage
mybodyisacage
1634 dc5e 390
Reposted fromroyals royals viadzony dzony
mybodyisacage
mybodyisacage
7254 f2f6 390
Reposted frommisssomething misssomething viadzony dzony
mybodyisacage
4782 a8f6 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour vialeweloff leweloff

May 21 2015

9900 4c2f 390
Reposted fromorendasophie orendasophie
mybodyisacage
8768 a991 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viagoby goby
mybodyisacage
Reposted frombluuu bluuu viagoby goby
mybodyisacage
mybodyisacage
Reposted fromweightless weightless viamasacration masacration
mybodyisacage
4671 6084 390
Kochałem ją, lecz było za wcześnie, by mówić
Później za późno, tutaj mogę to z siebie wyrzucić
Zły moment i okoliczności wszystkie
Rozstaliśmy się tak jakoś, kurwa, dziwnie

May 20 2015

mybodyisacage
mybodyisacage
mybodyisacage
Niesamowite co może zrobić Twojemu sercu brzmienie głosu, za którym tak się tęskniło.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAyumi Ayumi
mybodyisacage
5632 0e22 390
Reposted fromAyumi Ayumi
mybodyisacage
7910 1468 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaMonasi Monasi

May 18 2015

mybodyisacage
Ile Cię trzeba dotknąć razy żeby się człowiek poparzył?
— happysad
Reposted fromkatalama katalama viabesideyou besideyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl